1. מידע אישי שנמסר לקרן יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות תנאי השימוש ו/או על פי הוראות כל דין.
  2. כל הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באתר לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי הקרן. המידע ישמש את הקרן לצרכי מחקר ופרסומים בהתאם לשיקול דעתה ומטרותיה של הקרן. 
  3. הקרן מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, יחד עם זאת, הקרן תפרסם נתונים סטטיסטיים, בין היתר, בהסתמך על המידע שהנך מוסר מרצונך ותסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים לצורך פילוח הנתונים. הסכמה לתנאי השימוש כמוה כהסכמה לאמור בסעיף זה. 
  4. מובהר, כי הקרן אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והנך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לקרן רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע שימוש לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לקרן ו/או תפרסם באתר.
  5. על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אופוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פניות כאמור יש להפנות בדוא"ל אל info@congressil.org.il.
  6. הקרן מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הקרן אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  7. הקרן משתמשת בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, הקרן מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי הקרן ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין הקרן יכולה לאבטח את מחשבי הקרן ו/או מאגר המידע של הקרן אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הקרן ו/או מי מטעם הקרן עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. 
  8. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.