1. אנו מתייחסים ברצינות להגנה על המידע האישי שלך. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות") מסבירה את הדרך בה אנו אוספים מידע ואת השימוש שאנו עושים בו בפועל. מדיניות זו יחד עם תנאי השימוש שלנו, מסדירים את השימוש שלך באתר, ובגלישתך ושימושך באתר הינך מסכים לתנאים אלו ולנהלים המפורטים בהם.
 2. אתר זה ( להלן: "האתר" או "מועצת העם")נבנה ע"י קרן מנומדין לאימפקט חברתי בע"מ (חל"צ) (להלן: "הקרן") חברה לתועלת הציבור המאוגדת לפי חוקי מדינת ישראל והוא מופעל ומתוחזק עבורה.
 3. מידע אישי שנמסר למועצת העם באמצעות אתר האינטרנט  https://moezet.congressil.org.il/ או בכל דרך אחרת יישמר במאגרי המידע של האתר בהתאם להוראות דיני הגנת הפרטיות וייעשה בהם שימוש על פי הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או על פי הוראות כל דין.
 4. כל הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באתר לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם, אלא אם צוין במפורש אחרת. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי הקרן.
 5. באתר נעשה שימוש בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
 6. המטרה העיקרית של איסוף המידע ע"י מועצת העם הינו  לצרכי מחקר, פרסומים וניתוחים אנליטיים בהתאם לשיקול דעתה ומטרותיה . המידע עשוי לשמש גם למטרת יצירת קשר עמך במטרה להיענות לשאלות ובקשות שלך, לפתרון בעיות, לפרסום כתבה או מאמר באתר ולהצעת תוכן ופעילויות מותאמים אישית.
 7. מועצת העם מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, למעט באחד מהמקרים הבאים:
  • בהסכמתך ובאישורך;
  • בשל צו שיפוטי המורה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
  • כאשר מועצת העם העבירה ו/או המחתה לצד שלישי את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, וזאת כל עוד אותם צדדים שלישיים יקבלו על עצמם את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש;
  • לצורך עיבוד חיצוני הנוגע לתפעול האתר;
  • בשל מחלוקת ו/או הליך משפטי המתנהל בין מועצת העם ו/או מי מטעמה נגד משתמש ו/או מי מטעמו;
  • לצורך מניעת פגיעה משמעותית בגוף או ברכוש; מובהר כי  מועצת העם עשויה לשתף מידע אנונימי, שאינו מאפשר זיהוי אישי, עם כלל הציבור לצרכי מחקר ו/או סטטיסטיקה ו/או שיפור פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מועצת העם עשויה לפרסם נתונים סטטיסטיים, בין היתר, בהסתמך על המידע שהנך מוסר מרצונך ותסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים לצורך פילוח הנתונים האנונימיים.
 8. מובהר, כי מועצת העם אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והנך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה למועצת העם רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע שימוש לפי שיקול דעתה. משמעותו של הדבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור למועצת העם ו/או תפרסם באתר.
 9. על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו מורשה בכתב, או על ידי אפוטרופוס שמונה כדין, במידע המוחזק לגביו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פניות יש להפנות בדוא"ל אל info@congressil.org.
 10. באתר מיושמים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מועצת העם אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 11.  מועצת העם מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי הקרן ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין הקרן יכולה לאבטח את מחשבי הקרן ו/או מאגר המידע של הקרן אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הקרן ו/או מי מטעם הקרן עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין.
 12. האתר עשוי להכיל קישורים מקוונים לאתרים אחרים, כאשר לחיצה על הקישורים יכולה לחבר אותך לאתר אחר שעשוי לאסוף מידע אודותיכם. כל פעילות ו/או שימוש באתר שכזה, יתבצע על אחריותך הבלעדית ולא תהיה לך טענה ו/או תביעה כנגד הקרן בשל פגיעה בפרטיות ו/או איסוף מידע ו/או שמירה עליו. אנחנו ממליצים לך לקרוא בקפידה את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלה.
 13. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שינוי הסיסמאות לעיתים קרובות, שימוש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, ושימוש בדפדפן מאובטח.
 14. ניתן להגיש בקשה למחיקת החשבון האישי שלך. הדרך לעשות זאת היא על ידי הגשת בקשה בטופס: בקשה למחיקת חשבון
 15. השימוש באתר מיועד לבני 18 ומעלה, אם הינך מתחת לגיל 18 אינך רשאי להשתמש באתר זה.