תנאי שימוש - מועצת העם

תנאי שימוש

תנאי שימוש

כללי:

  1. אתר זה נבנה ע"י קרן מנומדין לאימפקט חברתי בע"מ (חל"צ) (להלן: "הקרן") חברה לתועלת הציבור המאוגדת לפי חוקי מדינת ישראל והוא מופעל ומתוחזק עבורה.
  2. השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן, ובכפוף לתנאים נוספים שאפשר שיפורטו, מעת לעת, במסגרת האתר. השימוש באתר ובתכנים המופיעים באתר, מעיד על הסכמתכם לתנאי השימוש.
  3. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת. האחריות המלאה לחזור ולהתעדכן בדבר שינויים שיבוצעו בתנאי השימוש, להכרת התנאים ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת, עליך המשתמש בלבד.
  4. במקרה של סתירה בין התכנים המצויים באתר לבין מידע המתפרסם בפרסומים רשמיים של הקרן, המידע המופיע בפרסומים הרשמיים הוא הקובע.
  5. בכל שאלה אודות הפעילות באתר זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות הקרן, ניתן לפנות ישירות לקרן בדואר אלקטרוני אל info@congressil.org.il.

אחריות שימוש:

  1. החומרים ו/או והמידע באתר מוצעים במצבם, כפי שהם (AS IS), ללא כל אחריות, ישירה, נרמזת או עקיפה של הקרן לגבי תוכן המידע, שלמותו או התאמתו לשימושך. 
  2. המידע והייעוץ הניתנים באתר זה אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר.
  3. השימוש בשירותים המוצעים באתר, הפרסומים וההמלצות ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. 
  4. אזהרה: המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע לגולשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר.

מדיניות פרטיות:

  1. מידע אישי שנמסר לקרן יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות תנאי השימוש ו/או על פי הוראות כל דין.
  2. כל הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באתר לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי הקרן. המידע ישמש את הקרן לצרכי מחקר ופרסומים בהתאם לשיקול דעתה ומטרותיה של הקרן. 
  3. הקרן מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, יחד עם זאת, הקרן תפרסם נתונים סטטיסטיים, בין היתר, בהסתמך על המידע שהנך מוסר מרצונך ותסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים לצורך פילוח הנתונים. הסכמה לתנאי השימוש כמוה כהסכמה לאמור בסעיף זה. 
  4. מובהר, כי הקרן אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והנך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לקרן רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע שימוש לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לקרן ו/או תפרסם באתר.
  5. על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אופוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פניות כאמור יש להפנות בדוא"ל אל info@congressil.org.il.
  6. הקרן מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הקרן אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  7. הקרן משתמשת בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, הקרן מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי הקרן ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין הקרן יכולה לאבטח את מחשבי הקרן ו/או מאגר המידע של הקרן אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הקרן ו/או מי מטעם הקרן עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. 
  8. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

זכויות יוצרים:

  1. האתר, הצרופות וכל התכנים הכלולים, מובאים או מוצגים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, המאמרים, המחקרים, הטקסטים, הצילומים, תרשימים, סימני המסחר, הסמלים, הגרפיקה, הלוגואים והאיורים הכלולים או המוצגים בו, בחירתם ואופן שילובם, ועיצובו הכללי של האתר (להלן: "מסמכי האתר") הינם קניינה הבלעדי של הקרן.
  2. אין להעתיק, להפיץ, להוציא לאור, להציג או לפרסם את מסמכי האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הקרן, למעט "שימוש הוגן" במסמכי האתר, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך מסמכי האתר.

שונות:

  1. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.
  2. השימוש באתר מותנה בהסכמה של המשתמש לכל התנאים המפורטים לעיל ולהלן. בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאים אלה, המשתמש יראה כמי שהסכים לכל התנאים כאמור והתחייב לפעול לפיהם.
  3. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה הקרן רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, לצורך ביצוע עדכונים, שדרוגים ו/או התאמות מכל מין וסוג שהן, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה וכל תביעה בקשר לאמור.
  4. תנאי השימוש יחולו לטובת הקרן ו/או מי מטעמה ופרשנות תנאי השימוש או איזה מהם לא תיעשה באופן מצומצם כנגד הקרן ו/או מי מטעמה. כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה לקרן ו/או מי מטעמה.
  5. הקרן שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
  6. דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו ו/או בתנאי השימוש יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד.

 

לאחר שקראתי את תנאי השימוש המפורטים לעיל הריני מצהיר בזאת כי הבנתי אותם ואני מסכים להם והנני מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק בהתאם לתנאי השימוש.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות